FAQ

PYTANIA OGÓLNE

Co to jest Crowd Dragons i jak działa?

Crowd Dragons (prowadzony przez spółkę Crowd Dragons Sp. z o.o.) to wyspecjalizowny portal finansowania społecznościowego, który umożliwia inwestowanie w projekty z rynku gier komputerowych oraz projekty związane z technologiami VR/AR zgłaszane z wykorzystaniem portalu przez Pomysłodawców.  Portal umożliwia trzy modele finansowania projektów: crowdfunding przychodowy (zakup udziału w przyszłych przychodach z projektu), crowdfunding udziałowy (zakup udziałów w Spółce), crowdfunding tradycyjny (wsparcie finansowe projektu za nagrody np. w postaci gotowej gry).

Jak Crowd Dragons dokonuje selekcji projektów?

Każdy projekt, który zgłasza się do CrowdDragons.com poprzez formularz zgłoszeniowy przechodzi szczegółową weryfikację, której dokonują specjaliści CrowdDragons.com. Podczas tego procesu oceniamy grę, jej dokumentację, zespół i staramy się zweryfikować potencjał projektu. Kluczowe jest dla nas doświadczenie zespołu, potencjał ukończenia projektu, nasze szacunki związane z potencjałem sprzedażowym gry oraz skala już zbudowanej społeczności graczy i fanów gry. Zespół CrowdDragons.com współpracuje z Pomysłodawcami na każdym etapie. Zależy nam na tym co dzieje się przed, w trakcie i po zakończeniu kampanii. Nasi eksperci wspierają Pomysłodawców w stworzeniu jak najlepszej kampanii oraz pomagają w budowaniu strategii marketingowej oraz PR’owej dopasowanej do potrzeb projektu.

Dlaczego crowdfunding jest dobrym sposobem na pozyskanie kapitału / miejscem do inwestowania w gry, VR/AR?

Z punktu widzenia Inwestora udział w projektach z branży gier komputerowych lub innych branżach kreatywnych może być wysoce rokującym, ale również wysoce ryzykownym przedsięwzięciem. Tego typu projekty są tak bardzo złożone w kwestii produkcji oraz strategii marketingowej i sprzedażowej, iż trudno jest ocenić ich potencjał komercyjny, nawet gdy bazuje się na bardzo zaawansowanym, grywalnym demie. Z drugiej jednak strony, spektakularne sukcesy wielu spółek z branży gier i różnych projektów rozrywkowych, powodują, że grono Inwestorów zainteresowanych tym segmentem inwestycji systematycznie rośnie. Inwestorzy wolą jednak dywersyfikować swoje ryzyko poprzez zakup udziałów w wielu projektach. Crowdfunding jest naturalnym miejscem na taką dywersyfikację, dlatego ta forma inwestowania systematycznie nabiera znaczenia, zwłaszcza w przypadku projektów na wczesnym etapie.

Rola Crowd Dragons jako Wydawcy

CrowdDragons.com jako Wydawca może występować tylko w przypadku crowdfundingu przychodowego. CrowdDragons.com akceptuje dwa rodzaje projektów w ramach crowdfundingu przychodowego – takie, w których pełni rolę Wydawcy oraz takie, przy których współpracuje z Wydawcą danego projektu. Takie podejście istotnie ogranicza ryzyko dla Inwestorów w ramach crowdfundingu przychodowego, ponieważ CrowdDragons.com lub Wydawca z nami współpracujący całkowicie kontroluje przychody z projektu i może transparentnie rozliczać je pomiędzy Inwestorów a twórców, według przyjętej podczas kampanii proporcji. Czynnikiem istotnie ograniczającym ryzyko Inwestorów jest także przekazywanie deweloperowi środków pozyskanych w ramach kampanii crowdfundingu przychodowego w partiach, dopiero po realizacji ustalonych podczas kampanii kamieni milowych.  

 

STREFA POMYSŁODAWCÓW

Jak długo trwa weryfikacja kampanii / projektu?

Weryfikacja projektu trwa około 2 tygodni. Niezależnie od ostatecznego stanowiska (akceptacji bądź odrzucenia projektu), poinformujemy Cię o naszej decyzji drogą mailową.

Ile czasu trwa przygotowanie kampanii do momentu jej uruchomienia?

Szacunkowy czas przygotowania kampanii to 4 tygodnie. Na ten czas składa się: przygotowanie formalno-prawne kampanii, wykonanie materiałów promocyjnych, praca z mentorami, przygotowanie zespołu do efektywnego zaprezentowania i późniejszego wdrożenia projektu według ustalonego harmonogramu oraz wyznaczonych kamieni milowych.

Jak Inwestorzy mogą znaleźć moją kampanię?

Aktywna kampania będzie zawsze dostępna dla Inwestorów na stronie głównej portalu crowddragons.com. Dodatkowo informacje o uruchomieniu nowych kampanii będziemy udostępniać poprzez nasze media społecznościowe oraz poprzez bazę mailingową  Inwestorów.

Jak długo trwa kampania?

Standardowy czas trwania kampanii to 30 dni. Zgodnie z regulaminem w niektórych przypadkach okres trwania kampanii może zostać wydłużony bądź skrócony.

Jaką maksymalną kwotę mogę zebrać?

CrowdDragons.com został stworzony z myślą o małych, niezależnych zespołach produkcyjnych. Skupiamy się na projektach nie przekraczających potrzeb finansowych wynoszących 1 milion złotych. Preferujemy projekty na wysokim poziomie zaawansowania – tak by Inwestorzy mogli ocenić wizualną i dźwiękową stronę projektu.

W jaki sposób mam wycenić swoją spółkę/swój projekt?

CrowdDragons.com pomoże Ci wycenić Twój projekt/spółkę. Nasz zespół składa się z osób od lat związanych z rynkiem kapitałowym oraz branżą gier, dlatego posiadamy w tym obszarze wysokie kompetencje i tzw. „wiedzę ekspercką”.

Jak zostaje ustalony cel finansowy dla projektu?

Cel finansowy jest ustalany w konsultacji z Pomysłodawcą, indywidualnie dla każdego projektu. Specjaliści CrowdDragons.com na podstawie przeprowadzonej analizy oceniają status projektu, poziom zaawansowania prac oraz zapotrzebowanie na kapitał i zasoby ludzkie. Weryfikujemy bardzo dokładnie realność określonego przez Pomysłodawcę czasu potrzebnego na realizację wyznaczonego celu oraz nakładów finansowych, jakie muszą zostać podjęte, by zrealizować projekt.

Co to jest minimalny i maksymalny cel finansowy projektu?

Przed każdą kampanią określany jest jej cel finansowy. Jest to kwotą, która pozwoli z pełnym bezpieczeństwem zrealizować projekt oraz go skomercjalizować. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku crowdfundingu udziałowego, kampania może zostać uruchomiona z określonymi z góry dwoma celami - minimalnym i maksymalnym. W takim wypadku osiągniecie celu minimalnego pozwoli zakończyć kampanię z sukcesem, ale nie zostaną zrealizowane wszystkie elementy projektu. Kwota maksymalna to kwota, która pozwoli na pełną realizację zaplanowanych przez Pomysłodawcę celów projektu.

Co się dzieje, gdy kampania nie osiągnie celu finansowego?

W każdej kampanii najważniejsze jest zaangażowanie Pomysłodawców. Jeżeli zaangażowanie jest na odpowiednim poziomie, materiały dotyczące projektu są przygotowane profesjonalnie, no i wreszcie sam projekt wzbudzi emocje u Inwestorów, kampania nie ma prawa się nie udać! Jeżeli jednak z jakichś względów kampania nie osiągnie celu finansowego, wtedy wpłacone przez Inwestorów środki zostają im zwrócone. 

Czy mogę przekroczyć cel finansowy i zbierać środki dalej?

Jest to możliwie tylko przy niektórych projektach. Jeżeli projekt będzie uruchomiony w takim modelu będzie to widoczne w szczegółach kampanii.

Czy mogę spotykać się z Inwestorami w trakcie prowadzenia kampanii?

Nie tylko możesz, a wręcz musisz! Nasze doświadczenie wyniesione z rynku kapitałowego, dobitnie dowodzi, że osobiste spotkania z potencjalnymi Inwestorami są kluczem do sukcesu w pozyskaniu finansowania. Mamy świadomość, że na co dzień największym zasobem zespołu tworzącego projekty w branży gier czy VR/AR są kompetencje programistyczne, graficzne czy generalnie sam pomysł na grę, ale każdy produkt, szczególnie w branży rozrywkowej, musi się sprzedawać osobami za nim stojącymi. Inwestorzy doceniają budowanie osobistych relacji. Pozwala im to przynajmniej częściowo zweryfikować zaangażowanie i pasję do tworzenia, które są niezbędne do osiągnięcia finalnego sukcesu. Zespół Crowd Dragons w pełni bierze na siebie organizację spotkań i przygotowanie do nich każdego zespołu, który przeprowadza u nas kampanię.  

Jakie są koszty przeprowadzenia kampanii na Crowd Dragons?

Mocnym wyróżnikiem CrowdDragons.com na rynku jest fakt, iż samo uruchomienie kampanii jest bezkosztowe. Koszty przeprowadzenia kampanii na Crowd Dragons pojawiają się tylko w momencie kiedy kampania odniesie sukces.

Portal pobiera prowizje w wysokości 8% zebranych środków. Prowizja pobierana jest od Pomysłodawcy. W przypadku crowdfundingu przychodowego, portal dodatkowo w zamian za zaangażowanie w promowanie projektu oraz prace związane z rozliczaniem przychodów przypadających na Inwestorów otrzymuje 10% przyszłych przychodów generowanych przez projekt, ale dopiero od momentu kiedy zainwestowane przez Inwestora i Pomysłodawcę środki zostaną im zwrócone. Więcej informacji na temat kosztów przeprowadzenia kampanii znajduje się w Regulaminie.

Czy projekt musi mieć formę prawną (działalność / spółka), aby zgłosić się do Crowd Dragons?

Do samego zgłoszenia projektu nie ma obowiązku, aby projekt posiadał formę prawną. Jednakże jeżeli projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony to, aby doszło do uruchomienia kampanii będzie konieczne założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź działalności gospodarczej. W przypadku crowdfundingu udziałowego konieczne jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Polski.

Czy kampania stanowi ofertę publiczną?

Nie, w ramach kampanii nie są oferowane instrumenty finansowe. W przypadku crowdfundingu udziałowego mamy do czynienia z udziałami sp. z o.o., które nie są instrumentem finansowym, w pozostałych przypadkach przedmiotem kampanii również nie są instrumenty finansowe.

Jeżeli kampania zakończy się sukcesem kiedy środki zostaną przekazane na konto?

W przypadku crowdfundingu udziałowego środki zostaną przekazane do Pomysłodawcy niezwłocznie po zakończeniu kampanii, przy czym może istnieć potrzeba ich zwrotu w sytuacji nie dopełnienia przez Pomysłodawcę lub Inwestora czynności formalnych opisanych w umowie inwestycyjnej. W przypadku crowdfundingu tradycyjnego środki zostaną przekazane do Pomysłodawcy niezwłocznie po zakończeniu kampanii. W przypadku crowdfundingu przychodowego Pomysłodawca nie otrzymuje od razu wszystkich zebranych środków. Odpowiednia część środków zostanie przekazywana według wcześniej ustalonego z zespołem CrowdDragons.com harmonogramu. Każda płatność następuje więc, podobnie jak w przypadku współpracy z wydawcą na rynku gier, po pozytywnym zrealizowaniu przez Projektodawcę produkcyjnych kamieni milowych.

Czy Inwestorzy wchodzą w posiadanie IP mojej gry/mojego projektu?

Nie, Inwestorzy CrowdDragons.com nie wchodzą w posiadanie żadnych praw do IP (intellectual property, własność intelektualna) Twojego projektu. W przypadku crowdfundingu udziałowego stają się udziałowcami spółki a w przypadku crowdfundingu przychodowego nabywają udział w przyszłych przychodach, jakie będzie generował projekt (relatywnie do % udziałów jaki zakupił). W przypadku crowdfundingu tradycyjnego ma miejsce wsparcie finansowe projektu za nagrody np. w postaci gotowej gry.

Przejęcie projektu przez inwestorów CrowdDragons.com może nastąpić jedynie w skrajnych przypadkach naruszania przez Pomysłodawcę ustaleń dokonanych przed rozpoczęciem kampanii tj. Pomysłodawca nie wykona prac, od których uzależnione jest finalne wydanie gry. W takiej sytuacji CrowdDragons.com wezwie Pomysłodawcę do poprawnego wykonania prac, do których się zobowiązał, wyznaczając w tym celu dodatkowy 60 – dniowy termin, powyżej pierwotnie wyznaczonego kamienia milowego.

Jeżeli w tym terminie odpowiednie prace wskazane w wezwaniu nie zostaną wykonane, lub nie zaniechano naruszeń opisanych w wezwaniu, CrowdDragons.com działając w imieniu Inwestorów może wezwać Pomysłodawcę do przeniesienia na CrowdDragons.com autorskich praw majątkowych (ewentualnie innych praw własności intelektualnej) lub sprzedaży CrowdDragons.com wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Czy mogę prowadzić więcej niż jeden projekt w tym samym czasie?

Mamy świadomość, że dywersyfikacja ryzyka dotyczy zarówno Inwestorów jak i Pomysłodawców projektów. Z technicznego punktu widzenia nie mamy przeciwskazań do prowadzenia przez Ciebie więcej niż jednego projektu w tym samym czasie. Musisz jednak pamiętać, że dla CrowdDragons.com najważniejsze jest dobro Inwestorów – to oni bowiem pomagają nam finansować nasze projekty i w konsekwencji rozwijać branżę. Podejmuj się więc prowadzenia więcej niż jednego projektu w tym samym czasie, tylko w momencie gdy masz pewność zachowania odpowiedniej jakości każdego z prowadzonych przez Ciebie projektów. 

W jakim zakresie odpowiadam prawnie będąc Pomysłodawcą?

Odpowiedzialność osobista Pomysłodawcy, zazwyczaj pełniącego rolę Członka Zarządu Spółki wynika z Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże należy pamiętać, że każdy Pomysłodawca bardziej niż prawnie odpowiada moralnie wobec Inwestora, który obdarza go zaufaniem i powierza własne środki finansowe. Rola Inwestora w całym ekosystemie jest ogromna – to dzięki niemu spółki w początkowej fazie rozwoju mogą się rozwijać.  Więcej informacji na temat ewentualnej odpowiedzialności prawnej znajduje się w regulaminie.

 

STREFA INWESTORA

Kto może być Inwestorem?

Inwestorem mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, działające w imieniu własnym oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjnej nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Czy osoba mieszkająca poza Polską może zainwestować w projekty na Crowd Dragons?

Tak, na portalu CrowdDragons.com mogą inwestować wyłącznie obywatele Unii Europejskiej. 

Czy inwestuję w deweloperów gier czy bezpośrednio w produkt (grę/aplikację itp.)?

Crowd Dragons oferuje obie te formy inwestycji. Inwestor może zainwestować bezpośrednio w projekt i jego przyszłe przychody (crowdfunding przychodowy) oraz zakupić udziały w całej spółce (crowdfunding udziałowy).

Czy mogę w tym samym czasie być Inwestorem crowdfundingu przychodowego, crowdfundingu udziałowego oraz tradycyjnego?

W żaden sposób nie limitujemy inwestycji dokonywanych przez Inwestorów za pośrednictwem portalu CrowdDragons.com. Inwestycje w projekty z branży gier charakteryzują się bowiem wysokim ryzykiem i kluczem do potencjalnego sukcesu finansowego Inwestora jest dywersyfikacja zainwestowanych środków. 

Ile mogę zainwestować?

Minimalna kwota inwestycji na portalu CrowdDragons.com to 1 000 zł na jedną kampanię. Tak niski poziom minimalnej inwestycji wynika z jednej strony z naszej otwartości na Inwestorów związanych bardziej z rynkiem gier aniżeli rynkiem typowych Inwestorów finansowych, a z drugiej strony z podkreślanej przez nas na każdym kroku potrzeby dywersyfikacji portfela projektów, w które Inwestorzy inwestują poprzez CrowdDragons.com. W modelowym podejściu do budowania portfela inwestycyjnego, inwestycje alternatywne, do których zaliczamy inwestycje dokonywane poprzez crowdfunding udziałowy lub crowdfunding przychodowy, powinny stanowić między 5% a 15% całego portfela inwestycyjnego danego Inwestora. Premią za duże ryzyko jest adekwatnie wysoki potencjał stopy zwrotu i taki też widzimy w branży gier, jednakże do każdego projektu na wczesnej fazie rozwoju trzeba podchodzić z ostrożnością.

Jak wygląda proces inwestycji?

Cały proces inwestycji odbywa się online, a dopełnienie wszelkich formalności trwa zaledwie kilka minut (wyjątek stanowi jedynie crowdfunding udziałowy, którego uwarunkowania opisano w Umowie Inwestycyjnej pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcą).

Czy muszę iść do notariusza?

Wizyta u notariusza jest potrzebna tylko w przypadku zakupu udziałów spółki w modelu crowdfundingu udziałowego. Jeżeli kampania projektu, w który zainwestowałeś zakończyła się sukcesem, musisz w wyznaczonym czasie wybrać się do wskazanego w umowie inwestycyjnej notariusza, aby formalnie potwierdzić objęcie udziałów w spółce. Alternatywnie u dowolnego notariusza możesz udzielić pełnomocnictwa do objęcia przez Ciebie udziałów przedstawicielowi Crowd Dragons, który zajmie się za Ciebie resztą formalności. Wszelkie informacje dotyczące terminów oraz szczegółów procesu zostaną przysłane na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres e-mail po zakończonej sukcesem kampanii.

Czy jako Inwestor jestem anonimowy?

CrowdDragons.com nie udostępnia bazy użytkowników żadnemu podmiotowi spoza grupy kapitałowej Varsav Game Studios S.A. Dane Inwestora są przechowywane w systemie Crowd Dragons bez żadnego dostępu dla osób trzecich.  Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO. Inwestor nie pozostanie jednak anonimowy w przypadku crowdfundingu udziałowego, jeżeli zakupi powyżej 5% udziałów spółki – wtedy zgodnie z prawem jego dane zostaną udostępnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czy jakakolwiek część mojej inwestycji może być wykorzystywana w innych projektach danego Pomysłodawcy?

Zazwyczaj inwestycja jest dedykowana konkretnemu projektowi, dla którego uruchomiona zostaje kampania. Jeżeli okaże się, że projekt został ukończony i skomercjalizowany nie wykorzystując pełnego budżetu, wtedy jest możliwość, że pozostała część środków zostanie wykorzystana do rozpoczęcia tworzenia kolejnego projektu. Jeżeli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, wtedy wszyscy Inwestorzy zostaną o tym poinformowani drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

Jak mogę uzyskać zwrot z inwestycji w przypadku crowdfundingu udziałowego?

Inwestycja dokonana poprzez crowdfunding udziałowy działa na podobnej zasadzie jak inwestycja w dowolną spółkę na znanych dotychczas zasadach – czy to inwestycji na giełdzie czy zakupu udziałów w spółce zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. Po dokonaniu inwestycji poprzez Crowd Dragons, Inwestor staje się częścią projektu – jego ambasadorem lub czasami mentorem. Promowanie projektu wszystkimi możliwymi sposobami leży więc w jego interesie, a sukces projektu przekłada się na wartość spółki na rynku. Im większa wartość spółki, tym większa szansa dla Inwestora na wyższy zwrot z inwestycji. Im większy sukces odnosi spółka, tym bardziej rośnie również świadomość jej marki i tym łatwiej o osoby lub podmioty zainteresowane odkupieniem udziałów w spółce od Inwestora.

Drugi sposób uzyskania stopy zwrotu z projektu sfinansowanego w ramach crowdfundingu udziałowego, to osiągnięcie przez spółkę takiej dojrzałości, że będzie ona w stanie wypłacić Inwestorowi dywidendę. Taka jest bowiem najbardziej naturalna ścieżka zwrotu dla Inwestora z każdej inwestycji.

Ostatnią ścieżką wyjścia z inwestycji dla naszych Inwestorów jest doprowadzenie do notowania, np. na rynku NewConnect podmiotów, które przeprowadziły na Crowd Dragons kampanie crowdfundingu udziałowego. Osoby związane z portalem ze względu na długoletnie doświadczenie wyniesione z rynku kapitałowego, są w stanie przeprowadzić taki proces efektywnie i dla najlepszych projektów pozyskać do akcjonariatu np. polskich inwestorów instytucjonalnych.

Czy mogę uzyskać zwrot, odsprzedając moje zakupione udziały innym?

Udziały nabyte poprzez udział w kampanii crowdfundingu udziałowego niczym nie różnią się od udziałów nabytych w tradycyjny sposób, tak więc są w pełni sprzedawalne.

Jak mogę uzyskać zwrot z inwestycji w przypadku crowdfundingu przychodowego?

Zwrot środków z inwestycji i, co najbardziej kluczowe w inwestycjach, uzyskany zysk w przypadku crowdfundingu przychodowego jest dokonywany bez udziału samego Inwestora. Po rozpoczęciu komercjalizacji projektu, który Inwestor sfinansował w ramach kampanii crowdfundingu przychodowego, adekwatne środki pochodzące z uzyskanego przychodu ze sprzedaży danej gry, trafią na rachunek bankowy Inwestora.

Stała zasada kampanii prowadzonych poprzez CrowdDragons.com jest taka, że najpierw 100% przychodów z danego projektu trafia do Inwestorów i Wydawca zgodnie ze strukturą zainwestowanych środków, a dopiero zysk z danego projektu jest dzielony proporcjonalnie między Inwestora i innych udziałowców danego projektu zgodnie ze strukturą udziałów w projekcie.

Przykładowo, jeżeli dany projekt poprzez kampanię crowdfundingu przychodowego został  sfinansowany kwotą 100 tys. zł, dodatkowe 100 tys. zł zainwestował w projekt Wydawca, a Inwestorzy w zamian za swój wkład mają otrzymać 10% przyszłych przychodów z danego projektu to przy uzyskaniu przez projekt przychodu globalnego rzędu 500 tys. zł, Inwestor otrzymuje 100 tys. zł (zwrot zainwestowanej kwoty przy pokryciu jego globalnych kosztów tj. 200 tys. zł) oraz dodatkowo 30 tys. zł (10% z różnicy między 500 tys. zł przychodu globalnego, a 200 tys. zł globalnych kosztów projektu). Stopa zwrotu z inwestycji wyniosłaby więc w tym przypadku 30%.

Tego typu przychody są do osiągniecia np. przy następujących założeniach:

Cena bazowa gry (EUR)

19,90

14,90

9,90

Ilość sprzedanych kopii

9 970

13 316

20 042

Przychody ze sprzedaży (PLN)

500 000

500 000

500 000

*w powyższych wyliczeniach przyjęto kurs EUR/PLN 4,25 oraz 40% kosztów dystrybucji danej gry na platformach cyfrowych + inne koszty uzależnione od przychodów (np. koszt silnika)

Kiedy będą wypłacane przychody z inwestycji w ramach crowdfundingu przychodowego?

Od dnia premiery produktu sfinansowanego w ramach kampanii, Wydawca projektu zazwyczaj rozlicza się z platformą dystrybucji cyfrowej na zasadzie miesięcznych raportów z terminem płatności  wynoszącym 30 dni. Rozliczenia między Wydawcą a Crowd Dragons następują w okresach kwartału kalendarzowego, zatem pierwsze rozliczenie przychodów nastąpi w okresie około 4 miesięcy od uzyskania przez grę pierwszych przychodów. Następne rozliczenia będą następowały w cyklach kolejnych kwartałów kalendarzowych.

W jaki sposób opodatkowane są moje zyski?

W przypadku crowdfundingu udziałowego zobowiązania podatkowe pojawiają się w dopiero w momencie sprzedaży zakupionych udziałów i będą one opodatkowane tak samo jak inne zyski kapitałowe. Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (podobnie jak akcji spółek giełdowych) jest opodatkowany według stawki 19%. Do 30 kwietnia następnego roku trzeba złożyć deklarację PIT-38 (lub odpowiadającą jej deklarację w danym kraju rezydencji podatkowej dla Inwestorów z innych krajów Unii Europejskiej), w której wykazuje się przychody, koszty i podatek od tej transakcji.

W przypadku crowdfundingu przychodowego zobowiązania podatkowe pojawiają się w momencie uzyskania od portalu CrowdDragons.com przychodów w wysokości pokrywającej koszty pierwotnej inwestycji i uzyskania kolejnej wypłaty środków, która stanowi już zysk z inwestycji. Wówczas przychody te rozliczane są na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w deklaracji PIT36 w pozycji D9 - Inne źródła (lub odpowiadającej jej deklaracji w danym kraju rezydencji podatkowej dla Inwestorów z innych krajów Unii Europejskiej).

 

POMOC TECHNICZNA

Zapomniałem mojego hasła, co teraz?

Jeżeli bezskutecznie próbujesz się zalogować, skorzystaj z opcji resetu hasła dostępnej podczas logowania. Link weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail, który podałeś podczas pierwszego logowania do portalu.

Nie otrzymuję maili, co teraz?

Zgłoś problem na adres mailowy pomoc@CrowdDragons.com, podając swój login bądź adres mailowy wskazany podczas pierwszego logowania. W ciągu 48h skontaktujemy się z odpowiedzą oraz rozwiązaniem problemu.

Jak mogę usunąć moje konto?

Po zalogowaniu do swojego panelu w ustawieniach znajdziesz opcję usunięcia konta.

Jak mogę poinformować o błędach / problemach technicznych?

Poprzez adres mailowy pomoc@CrowdDragons.com, bądź poprzez formularz

Chciałbym uruchomić kampanię na Crowd Dragons dla swojego projektu. Czy mogę podesłać do Crowd Dragons informacje o moim projekcie?

Tak! Cały czas poszukujemy projektów, które potrzebują finansowania. Jeżeli chcesz zgłosić swój projekt, uzupełnij formularz, w którym przedstawisz nam szczegóły projektu, nad którym pracujesz. Odpowiemy na każde zgłoszenie w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni.

Zapytania od mediów/prasy

Wszelkie zapytania prasowe przyjmujemy na adres mailowy press@CrowdDragons.com

Get the latest news

Information clause

Crowd Dragons Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at 28/10 Wilcza Street, POLAND, as the personal data administrator, inform you that:

  • providing data is voluntary but necessary for business cooperation and for obtaining marketing information
  • you have the right to access your personal data and correct, delete, limit processing them, the right to transfer data, the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing;
  • provided data will be processed pursuant to article 6 (1) (a) and in accordance with the General Data Protection Regulation
  • personal data will be kept for the period necessary to complete business cooperation
  • you have the right to submit a complaint when you are of the opinion that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.
The portal uses cookies. Information on the purpose of using cookies and how to change cookie settings in your browser is available in the Privacy Policy. Failure to change the settings on settings blocking the saving of cookies is tantamount to agreeing to save them.