Regulamin

REGULAMIN SERWISU CROWD DRAGONS

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, dostępnego pod adresem: www.CrowdDragons.com, prowadzonego przez Crowd Dragons Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/24 , 00-033 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719214, REGON 369507865, NIP 5252740041. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Górskiego 6/24 , 00-033 Warszawa, e-mail: dragons@CrowdDragons.com. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie oraz drukowanie.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1) rodzaje i zakres świadczonych usług,
  2) warunki świadczenia usług, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  b) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Operator – Crowd Dragons Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/24 , 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719214 , REGON 369507865, NIP 5252740041,
 2. Strony –  Operator, Inwestor (lub osoby, w imieniu których działa) oraz Pomysłodawca (lub osoby, w imieniu których działa),
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca bezpośrednio z jego funkcjonalności. Użytkownik może być m.in. Inwestorem lub Pomysłodawcą.  
 4. Konto - oznacza wydzieloną przestrzeń w ramach Serwisu dostępną dla Użytkownika, do której wprowadza on dobrowolnie dane i zarządza nimi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawierającą informacje o jego działaniach w Serwisie,
 5. Umowa inwestycyjna – umowa zawierana pomiędzy Inwestorem (lub podmiotem, w imieniu którego działa) a Pomysłodawcą (lub podmiotem, w imieniu którego działa), w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie, określająca szczegółowo wzajemne zobowiązania wzmiankowanych podmiotów dotyczące finansowania Projektu. Stroną Umowy inwestycyjnej może być również Operator lub inny podmiot, jeżeli umowa ta tak stanowi.
 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, lub podmiotem w imieniu którego Użytkownik działa, przedmiotem której jest korzystanie z Serwisu oraz świadczenie przez Operatora usług na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
 7. Serwis – serwis dostępny pod adresem: www.crowddragons.com, za pośrednictwem którego Operator świadczy usługi, umożliwiający finansowanie Projektów w ramach Crowdfundingu udziałowego, Crowdfundingu tradycyjnego oraz Crowdfundingu przychodowego,
 8. Crowdfunding tradycyjny - oznacza sposób pozyskiwania finansowania przez Pomysłodawcę na realizację Projektu, w ramach którego Operator na wniosek Pomysłodawcy uruchamia Kampanię, za pośrednictwem której Pomysłodawca składa Inwestorom ofertę finansowania Projektu w zamian za Nagrody,
 9. Crowdfunding udziałowy – oznacza sposób pozyskiwania finansowania przez Pomysłodawcę na realizację Projektu, w ramach którego Operator na wniosek Pomysłodawcy uruchamia Kampanię, za pośrednictwem której Pomysłodawca składa Inwestorom ofertę finansowania Projektu w zamian za udziały w Spółce,
 10. Crowdfunding przychodowy – oznacza sposób pozyskiwania finansowania przez Pomysłodawcę na realizację Projektu, w ramach którego Operator na wniosek Pomysłodawcy uruchamia Kampanię, za pośrednictwem której Pomysłodawca składa Inwestorom ofertę finansowania Projektu w zamian za udział w przychodzie uzyskanym w ramach realizacji danego Projektu, 
 11. Inwestor - oznacza Użytkownika działającego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zainteresowanych finansowaniem Projektu w ramach Crowdfundingu udziałowego, Crowdfundingu tradycyjnego  lub Crowdfundingu przychodowego,
 12. Projekt – działania zmierzające do osiągnięcia skonkretyzowanego celu, o których sfinansowanie ubiega się Pomysłodawca w ramach prowadzonej Kampanii. Projekt może być realizowany bezpośrednio przez Pomysłodawcę lub przez podmioty w imieniu i na rzecz których działa, podmioty z nimi powiązane lub współpracujące na podstawie odrębnych umów, za których działania lub zaniechania pełną odpowiedzialność ponosi Pomysłodawca lub podmiot, w imieniu i na rzecz ktorego on działa,
 13. Kampania - zespół działań wykonywanych przez Operatora na wniosek Pomysłodawcy lub przez samego Pomysłodawcę, mających na celu pozyskanie finansowania Projektu,    
 14. Pomysłodawca – oznacza Użytkownika działającego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zainteresowanego pozyskaniem finansowania na realizację Projektu w ramach Crowdfundingu udziałowego, Crowdfundingu tradycyjnego lub Crowdfundingu przychodowego. Na podstawie odrębnych ustaleń dokonanych z Operatorem, Pomysłodawcą może być również podmiot lub osoba nie zarejestrowana w Systemie, zainteresowana wykonaniem określonego Projektu (tzw. Wydawca),
 15. Nagroda – świadczenie wzajemne oferowane Inwestorom przez Pomysłodawcę w związku z udzieleniem przez nich wsparcia finansowego dla danego Projektu w ramach Crowdfundingu tradycyjnego,
 16. Rachunek bankowy - rachunek wskazany przez Pomysłodawcę, który wykorzystywany będzie wyłącznie w celu realizacji oraz rozliczenia Projektu w ramach Crowdfundingu przychodowego,
 17. Regulamin - oznacza niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, a także prawa i obowiązki Stron,
 18. Spółka - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały oferowane są Inwestorom w ramach Crowdfundingu udziałowego w zamian za finansowanie przez nich Projektu i której istotnym przedmiotem działalności będzie realizacja Projektu,   
 19. Operator płatności – podmiot świadczący usługi w zakresie dokonywania tzw. szybkich przelewów, m.in. za pośrednictwem którego Inwestorzy mogą przekazywać środki dotyczące wsparcia określonego Projektu. Operatorem płatności, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności jest eCard Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043), przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11 (KRS nr 0000042304),
 20. Cennik - wykaz opłat za usługi oferowane w Serwisie, zamieszczony na stronie  www.CrowdDragons.com.

§ 3
 REJESTRACJA

 1. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie jest możliwy co do zasady po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej i utworzeniu przez Użytkownika Konta. Osoby nie posiadające Konta w Serwisie mają prawo do bezpłatnego przeglądania jego ogólnodostępnych treści, w szczególności opisu Kampanii oraz zamieszczonych przez  Pomysłodawców dokumentów, o ile Pomysłodawca lub Operator nie postanowili inaczej.   
 2. Użytkownik, w celu utworzenia Konta, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie. 
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownik działający w imieniu własnym zobowiązany jest do podania co najmniej następujących danych:
  1) imienia i nazwiska,
  2) adresu e-mail,
  3) hasła, składającego się z co najmniej 6 (sześciu) znaków,
  4) informacji o posiadanym obywatelstwie Uni Europejskiej,
  5) oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 4. W celu utworzenia Konta Użytkownik działający w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zobowiązany jest do podania, oprócz danych wskazanych w ust. 3, dodatkowo:
  1) nazwy podmiotu, w imieniu którego działa Użytkownik, jego adres, numeru wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub w innym rejestrze, z jego określeniem), numeru NIP,
  2) oświadczenia o uprawnieniu do działania w imieniu podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w tym posiadaniu odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień, jeżeli są konieczne.       
 5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapowo, Użytkownik zaś winien postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi bezpośrednio w Serwisie oraz przekazywanymi na adres e-mail wskazany w ust. 3 pkt 2.
 6. Konto może zostać założone wyłącznie przez pełnoletnich obywateli Unii Europejskiej. Założenie Konta następuje po naciśnięciu ikony „Załóż Konto” w formularzu rejestracyjnym oraz po kliknięciu w link aktywacyjny, przekazany wraz z mailem powitalnym na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik ma możliwość dostępu do przypisanego do niego Konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem loginu, który stanowi adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz wskazanego hasła. 
 8. Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, lub podmiotem w imieniu którego Użytkownik działa, zawierana jest z chwilą założenia Konta. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. 
 9. Po założeniu Konta i jego aktywacji Użytkownik może uzupełniać lub edytować uprzednio przekazane dane. 
 10. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jednocześnie oświadcza, że:
  1) zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje jego treść;
  2) jest świadomy ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w Regulaminie;
  3) dane przez niego podane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  4) wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną Umowy;
  5) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
  6) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres mailowy informacji systemowych, tj. powiadomień, wiadomości w ramach działania Serwisu.
 11. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do:
  1) zachowania w poufności wszelkich informacji, opinii, dokumentów dotyczących Projektów dostępnych dla Użytkowników, z którymi zapoznał się za pośrednictwem Serwisu chyba, że są one dostępne bez konieczności zakładania Konta;
  2) aktualizacji danych podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany.
 12. Użytkownik posiadający Konto może je w każdym czasie usunąć. Likwidacja Konta jest równoznaczna z usunięciem z Serwisu  treści pochodzących od Użytkownika. Usunięciu nie ulegają jednak informacje oraz dokumenty dotyczące zawartej Umowy, Umowy inwestycyjnej oraz inne, odnoszące się do praw i obowiązków Użytkownika, do czasu wygaśnięcia takich praw i obowiązków.     

§ 4
SYSTEM 

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu, tworzenia profilu Kampanii, przeglądania Kampanii aktualnie prowadzonych oraz wspierania Projektów. 
 2. Operator ma prawo do udzielenia podmiotowi trzeciemu upoważnienia do wykonania w jego imieniu części obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących realizacji Projektu, podejmowania czynności weryfikacyjnych wskazanych w ust. 5 poniżej oraz kontaktów z Pomysłodawcą, w szczególności jeżeli wzmiankowany podmiot trzeci zobowiązany jest na podstawie odrębnych porozumień do wykonania działań marketingowych i sprzedażowych, od których może zależeć sukces Projektu (tzw. Wydawca).         
 3. Operator za pośrednictwem Systemu może samodzielnie ubiegać się o pozyskanie finansowania na realizację Projektu. W sytuacji takiej zobowiązania Pomysłodawcy opisane w niniejszym Regulaminie wobec Inwestorów realizuje bezpośrednio Operator, zapisy zaś niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 4. Rozpoczęcie Kampanii następuje poprzez utworzenie przez Operatora, na wniosek Pomysłodawcy profilu Kampanii i wstępnej weryfikacji treści oraz materiałów, będących podstawą utworzenia Kampanii, w którym zamieszczany jest szczegółowy opis Projektu, o którego sfinansowanie ubiega się Pomysłodawca, treść Umowy inwestycyjnej, a także inne informacje, jakie zostaną uznane przez Pomysłodawcę za konieczne do przekazania celem uzyskania finansowania, lub których przekazanie jest wymagane zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 
 5. Operator weryfikuje każdą Kampanię, przed jej rozpoczęciem, pod kątem spełniania wymagań w zakresie zamieszczonych informacji i dokumentów. Operator jest uprawniony do odmowy zamieszczenia Kampanii w Serwisie bez podania przyczyny. 
 6. Operator dokonuje wstępnej weryfikacji przekazywanych przez Pomysłodawcę informacji, opinii, planów, danych finansowych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,  dopuszczenie jednak Kampanii do publikacji w Serwisie nie daje pewności, że Kampania jest poprawna pod powyższymi względami, czego Inwestor winien jest świadomy. 

§ 5
CROWDFUNDING TRADYCYJNY

 1. Pomysłodawca, składając wniosek do Operatora o utworzenie Kampanii w ramach Crowdfundingu tradycyjnego, zobowiązany jest do określenia wielkości finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca, szczegółowego opisania Nagród oraz terminu jej przekazania, a także przedłożenia szczegółowego opisu Projektu (w tym określenia ram czasowych jego trwania i terminów wykonania poszczególnych prac), którego dotyczyć ma finansowanie oraz datę początkową i końcową trwania Kampanii, przy czym czas trwania Kampanii nie może być krótszy niż 30 dni. Na wniosek Operatora Pomysłodawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przedłożenia Operatorowi biznes planu, określającego założenia Projektu, przewidywane działania, sposób wykorzystania środków oraz przewidywany przychód. Wielkość finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca, może zostać określona poprzez wskazanie jego minimalnej oraz maksymalnej wielkości (tzw. „widełki”).
 2. Przed rozpoczęciem Kampanii Pomysłodawca, na żądanie Operatora, zobowiązany jest do przekazania pełnomocnictwa do działania w imieniu osób lub podmiotów, na rzecz których działa, a także udzielenia zabezpieczenia w sposób określony przez Operatora, w szczególności poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa. Ustanowienie zabezpieczenia stanowić będzie gwarancję zwrotu środków na rzecz Inwestorów w przypadku, jeżeli Kampania nie zakończy się sukcesem, tj. uzyskana wielkość finansowania będzie niższa niż minimalna kwota wskazana przez Pomysłodawcę, a także gwarancję przekazania Inwestorom Nagród w sytuacji, w której Kampania zakończy się sukcesem.     
 3. Inwestor, chcąc sfinansować dany Projekt, przekazuje Pomysłodawcy w ramach danej Kampanii określoną kwotę pieniężną. Kwota, jaka może zostać przekazana przez Inwestora na realizację Projektu, nie może być wyższa niż maksymalna wielkość finansowania ustalona przez Pomysłodawcę pomniejszona o wpłaty dokonane przez innych Inwestorów.     
 4. W przypadku, w którym Kampania nie zakończy się sukcesem i Pomysłodawca nie uzyska minimalnego finansowania, o które się ubiegał lub Kampania z jakichkolwiek przyczyn zostanie zakończona przed upływem terminu końcowego jej trwania, środki wpłacone przez Inwestorów zostaną im zwrócone w pełnej wysokości. Jeżeli wzmiankowane środki zostały przekazane bezpośrednio Pomysłodawcy lub zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane w związku z prowadzeniem Kampanii, zobowiązuje się on wobec Inwestorów do zwrotu takich środków, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii. Jeżeli środki te są w dyspozycji Operatora, zobowiązuje się on do ich zwrotu na rzecz Inwestorów, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Kampanii. 
 5. Pomysłodawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją Kampanii, w tym koszty związane z usługami świadczonymi przez Operatora płatności i zwrotem Inwestorom środków przez nich wpłaconych, zgodnie z ust. 4 powyżej. 
 6. Pomysłodawca może przedłużyć czas trwania Kampanii poprzez przesunięcie daty końcowej jej trwania. Przedłużenie czasu trwania Kampanii wymaga zgody Operatora, stosowny wniosek zaś w tej sprawie winien być złożony na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu trwania Kampanii. Po uzyskaniu zgody Operatora, o której mowa w zdaniu poprzednim Pomysłodawca powinien opublikować stosowną informację na profilu Kampanii. Pomysłodawca, po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora, może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Kampanii. Odmowa wyrażenia zgody przez Operatora może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 7. Operator może w każdym czasie bez podania przyczyny zawiesić lub zakończyć prowadzenie przez Użytkownika Kampanii. W szczególności, ale nie wyłącznie, może zablokować dostęp do informacji o zamiarze pozyskania przez Pomysłodawcę finansowania w ramach Crowdfundingu za pośrednictwem Serwisu.
 8. Pomysłodawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Operatora z tytułu zawieszenia lub zakończenia prowadzenia Kampanii.
 9. Na wniosek Pomysłodawcy oraz po zasięgnięciu opinii Inwestorów Operator może wyrazić zgodę na realizację Projektu pomimo nieuzyskania w ramach prowadzonej Kampanii minimalnej wielkości finansowania, w szczególności w przypadku, jeżeli zgromadzona dotychczas kwota jest niższa o nie więcej niż 10% od minimalnej wielkości finansowania, o które ubiegał się Pomysłodawca.
 10. Przed wyrażeniem przez Operatora zgody na realizację Projektu w sytuacji, o której mowa w ust. 9, Operator podejmie działania weryfikacyjne, mające w szczególności na celu ustalenie, czy kwota dotychczas pozyskana w ramach Kampanii jest wystarczająca do realizacji Projektu. Może również zażądać od Pomysłodawcy wystawienia przez niego, podmioty w imieniu których działa lub ich wspólników, weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa, celem zabezpieczenia ewentualnej realizacji Projektu.

§ 6
CROWDFUNDING UDZIAŁOWY

 1. Pomysłodawca, składając wniosek do Operatora o utworzenie Kampanii w ramach Crowdfundingu udziałowego, zobowiązany jest do określenia wielkości finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca, ceny jednego oferowanego udziału Spółki, liczby udziałów, które oferowane są Inwestorom w zamian za ich wsparcie, a także przekazania szczegółowego opisu Projektu (w tym określenia ram czasowych jego trwania i terminów wykonania poszczególnych prac), którego dotyczyć ma finansowanie oraz datę początkową i końcową trwania Kampanii, przy czym czas trwania Kampanii nie może być krótszy niż 30 dni. Na wniosek Operatora, Pomysłodawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przedłożenia Operatorowi biznes planu, określającego założenia Projektu, przewidywane działania, sposób wykorzystania środków oraz przewidywany przychód.
 2. Wielkość finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca, może zostać określona poprzez wskazanie jego minimalnej oraz maksymalnej wielkości (tzw. „widełki”). W przypadku takim również liczba udziałów oferowanych Inwestorom w zamian za wsparcie powinna zostać określona na poziomie minimalnym oraz maksymalnym.
 3. Pomysłodawca zobowiązany jest nadto do przekazania Operatorowi umowy Spółki, a także informacji dotyczących sytuacji finansowej Spółki, w tym m.in. jej sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (chyba, że pierwszy rok obrotowy nie zakończył się), biznes planu oraz wszelkich innych dokumentów, jakich zażąda Operator. Operator dokonuje weryfikacji dokumentów oraz informacji przekazanych przez Pomysłodawcę, Pomysłodawca zaś na każde żądanie Operatora winien udzielać wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących ich treści.
 4. Przed rozpoczęciem Kampanii Pomysłodawca, na żądanie Operatora, zobowiązany jest do przekazania pełnomocnictwa do działania w imieniu osób lub podmiotów, na rzecz których działa, a także udzielenia zabezpieczenia w sposób określony przez Operatora, w szczególności poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa. Ustanowienie zabezpieczenia stanowić będzie gwarancję zwrotu środków na rzecz Inwestorów w przypadku, jeżeli Kampania nie zakończy się sukcesem, tj. uzyskana wielkość finansowania będzie niższa niż minimalna kwota wskazana przez Pomysłodawcę, a także gwarancję przekazania Inwestorom udziałów zgodnie z treścią Umowy inwestycyjnej w sytuacji, w której Kampania zakończy się sukcesem.     
 5. Inwestor, chcąc sfinansować dany Projekt, przekazuje Pomysłodawcy w ramach danej Kampanii określoną kwotę pieniężnej, nie mniejszą jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), stanowiącą wielokrotność ceny jednego oferowanego udziału Spółki. Pomysłodawca może ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty (przy czym musi być to zawsze liczba całkowita i stanowić wielokrotność wartości jednego udziału Spółki).
 6. Kwota, jaka może zostać przekazana przez Inwestora na realizację Projektu, nie może być wyższa niż maksymalna wielkość finansowania ustalona przez Pomysłodawcę pomniejszona o wpłaty dokonane przez innych Inwestorów.     
 7. Ilość udziałów, jakie mają zostać nabyte przez Inwestora w zamian za przekazanie środków zgodnie z ust. 5, odpowiada ilorazowi wpłaconej przez niego kwoty oraz ceny jednego oferowanego udziału Spółki, zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej.
 8. W przypadku, w którym Kampania nie zakończy się sukcesem i Pomysłodawca nie uzyska minimalnego finansowania, o które się ubiegał lub Kampania z jakichkolwiek przyczyn zostanie zakończona przed upływem terminu końcowego jej trwania, środki wpłacone przez Inwestorów zostaną im zwrócone w pełnej wysokości. Jeżeli wzmiankowane środki zostały przekazane bezpośrednio Pomysłodawcy lub zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane w związku z prowadzeniem Kampanii, zobowiązuje się on wobec Inwestorów do zwrotu takich środków, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii. Jeżeli środki te są w dyspozycji Operatora, zobowiązuje się on do ich zwrotu (lub doprowadzenia do ich zwrotu przez Operatora płatności) na rzecz Inwestorów, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Kampanii. 
 9. Pomysłodawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją Kampanii, w tym koszty sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, a także koszty związane z usługami świadczonymi przez Operatora płatności i zwrotem Inwestorom środków przez nich wpłaconych, zgodnie z ust. 8 powyżej. 
 10. Pomysłodawca może przedłużyć czas trwania Kampanii poprzez przesunięcie daty końcowej jej trwania, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Przedłużenie czasu trwania Kampanii wymaga zgody Operatora, stosowny wniosek zaś w tej sprawie winien być złożony na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu trwania Kampanii. Po uzyskaniu zgody Operatora, o której mowa w zdaniu poprzednim Pomysłodawca powinien opublikować stosowną informację na profilu Kampanii.
 11. Pomysłodawca, po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora, może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Kampanii. Odmowa wyrażenia zgody przez Operatora  może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 12. Operator  może w każdym czasie bez podania przyczyny zawiesić lub zakończyć prowadzenie przez Pomysłodawcę Kampanii. W szczególności, ale nie wyłącznie, może zablokować dostęp do informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu udziałowego za pośrednictwem Serwisu.
 13. Pomysłodawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Operatora z tytułu zawieszenia lub zakończenia prowadzenia Kampanii.
 14. Na wniosek Pomysłodawcy oraz po zasięgnięciu opinii Inwestorów Operator może wyrazić zgodę na realizację Projektu pomimo nieuzyskania w ramach prowadzonej Kampanii minimalnej wielkości finansowania, w szczególności w przypadku, jeżeli zgromadzona dotychczas kwota jest niższa o nie więcej niż 10 % od minimalnej wielkości finansowania, o które ubiegał się Pomysłodawca.
 15. Przed wyrażeniem przez Operatora zgody na realizację Projektu w sytuacji, o której mowa w ust. 14, Operator podejmie działania weryfikacyjne, mające w szczególności na celu ustalenie, czy kwota dotychczas pozyskana w ramach Kampanii jest wystarczająca do realizacji Projektu. Może również zażądać od Pomysłodawcy wystawienia przez niego, podmioty w imieniu których działa lub ich wspólników, weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa, celem zabezpieczenia ewentualnej realizacji Projektu.
 16. Crowdfunding udziałowy dotyczy wyłącznie pozyskania finansowania podmiotów prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Operator może jednak podjąć działania zmierzające do pozyskania finansowania przez podmiot prowadzący działalność w innej formie prawnej. W przypadku takim prawa i obowiązki Stron określa odrębna umowa.

§ 7
KAMPANIA W RAMACH CROWDFUNDINGU PRZYCHODOWEGO

 1. Pomysłodawca, składając wniosek do Operatora o utworzenie Kampanii realizowanej w ramach Crowdfundingu przychodowego, zobowiązany jest do określenia wielkości finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca w zamian za przekazane przez Inwestorów finansowanie, procentowego udziału w przychodzie z Projektu, przekazania szczegółowego opisu Projektu (w tym określenia ram czasowych jego trwania i terminów wykonania poszczególnych prac), którego dotyczyć ma finansowanie oraz datę początkową i końcową trwania Kampanii, przy czym czas trwania Kampanii nie może być krótszy niż 30 dni. Opis Projektu winien nadto zawierać informację, czy Pomysłodawca lub podmiot w imieniu i na rzecz którego działa będzie realizował Projekt bezpośrednio, czy też w całości lub w części za pośrednictwem podmiotów trzecich, na podstawie odrębnych umów z nimi zawartych, za których działania lub zaniechania Pomysłodawca (lub podmiot, w imieniu którego działa) ponosi pełną odpowiedzialność, a także informację o sposobie przekazania środków przez Operatora na rzecz Pomysłodawcy (jednorazowo lub w ramach periodycznych transz) oraz o wysokości środków dotychczas wykorzystanych na realizację Projektu. Na wniosek Operatora Pomysłodawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przedłożenia Operatorowi biznes planu, określającego założenia Projektu, o ile jego sporządzenie będzie niezbędne do weryfikacji założeń Kampanii, przewidywane działania i ich terminy, sposób wykorzystania środków oraz przewidywany przychód.
 2. Wielkość finansowania, o które ubiega się Pomysłodawca, może zostać określona poprzez wskazanie jego minimalnej oraz maksymalnej wielkości (tzw. „widełki”).
 3. Pomysłodawca zobowiązany jest nadto do przekazania na żądanie Operatora umowy spółki (o ile dotyczy), a także informacji dotyczących sytuacji finansowej Pomysłodawcy lub podmiotu, w imieniu którego działa, w tym m.in. sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (o ile dotyczy) lub wyciągu z książki przychodów i rozchodów za ostatni rok obrotowy (o ile dotyczy) oraz wszelkich innych dokumentów, jakich zażąda Operator. Operator dokonuje weryfikacji dokumentów oraz informacji przekazanych przez Pomysłodawcę, Pomysłodawca zaś na każde żądanie Operatora winien udzielać wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących ich treści.
 4. Przed rozpoczęciem Kampanii Pomysłodawca, na żądanie Operatora, zobowiązany jest do przekazania pełnomocnictwa do działania w imieniu osób lub podmiotów, na rzecz których działa, treści umów zawartych z podmiotami, które w całości lub w części będą realizowały Projekt, a także udzielenia zabezpieczenia w sposób określony przez Operatora, w szczególności poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa. Ustanowienie zabezpieczenia stanowić będzie gwarancję zwrotu środków na rzecz Inwestorów w przypadku, jeżeli Kampania nie zakończy się sukcesem, tj. uzyskana wielkość finansowania będzie niższa niż minimalna kwota wskazana przez Pomysłodawcę, a także gwarancję przekazania Inwestorom środków pieniężnych zgodnie z treścią Umowy inwestycyjnej w sytuacji, w której Kampania zakończy się sukcesem.     
 5. Inwestor, chcąc sfinansować dany Projekt, przekazuje wyłącznie Operatorowi, podmiotowi wskazanemu przez Operatora lub Operatorowi płatności, w ramach danej Kampanii, określoną kwotę pieniężną, nie mniejszą jednak niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Pomysłodawca może ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty.
 6. Kwota, jaka może zostać przekazana przez Inwestora na realizację Projektu, nie może być wyższa niż maksymalna wielkość finansowania ustalona przez Pomysłodawcę pomniejszona o wpłaty dokonane przez innych Inwestorów. Wpłata dokonana przez Inwestora nie podlega zwrotowi.     
 7. W przypadku, w którym Kampania nie zakończy się sukcesem i Pomysłodawca nie uzyska minimalnego finansowania, o które się ubiegał lub Kampania z jakichkolwiek przyczyn zostanie zakończona przed upływem terminu końcowego jej trwania, środki wpłacone przez Inwestorów zostaną im zwrócone w pełnej wysokości. Operator winien dokonać  zwrotu takich środków (lub doprowadzić do ich zwrotu przez Operatora płatności) na rzecz Inwestorów, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia (w tym przerwania) Kampanii. Jeżeli jakiekolwiek środki zostały wykorzystane w związku z prowadzeniem Kampanii, zobowiązanym do ich zwrotu na rzecz Inwestorów jest bezpośrednio Pomysłodawca, który podejmuje takie działanie za pośrednictwem Operatora, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia (w tym przerwania) Kampanii.   
 8. Pomysłodawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją Kampanii, w tym koszty sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, a także koszty związane z usługami świadczonymi przez Operatora płatności i ewentualnym zwrotem Inwestorom środków przez nich wpłaconych. 
 9. Pomysłodawca może przedłużyć czas trwania Kampanii poprzez przesunięcie daty końcowej jej trwania, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Przedłużenie czasu trwania Kampanii wymaga zgody Operatora, stosowny wniosek zaś w tej sprawie winien być złożony na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu trwania Kampanii. Operator, po wyrażeniu zgody o której mowa w zdaniu poprzednim, publikuje stosowną informację na profilu Kampanii.
 10. Pomysłodawca, po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora, może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Kampanii. Odmowa wyrażenia zgody przez Operatora może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 11. Operator  może w każdym czasie bez podania przyczyny zawiesić lub zakończyć prowadzenie przez Pomysłodawcę Kampanii. W szczególności, ale nie wyłącznie, może zablokować dostęp do informacji o zamiarze pozyskania przez Pomysłodawcę finansowania w ramach Crowdfundingu przychodowego za pośrednictwem Serwisu.
 12. Pomysłodawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Operatora z tytułu zawieszenia lub zakończenia prowadzenia Kampanii.
 13. Na wniosek Pomysłodawcy oraz po zasięgnięciu opinii Inwestorów Operator może wyrazić zgodę na realizację Projektu pomimo nieuzyskania w ramach prowadzonej Kampanii minimalnej wielkości finansowania, w szczególności w przypadku, jeżeli zgromadzona dotychczas kwota jest niższa o nie więcej niż 10 % od minimalnej wielkości finansowania, o które ubiegał się Pomysłodawca.
 14. Przed wyrażeniem przez Operatora zgody na realizację Projektu w sytuacji, o której mowa w ust. 13, Operator podejmie działania weryfikacyjne, mające w szczególności na celu ustalenie, czy kwota dotychczas pozyskana w ramach Kampanii jest wystarczająca do realizacji Projektu. Może również zażądać od Pomysłodawcy wystawienia przez niego, podmioty w imieniu których działa lub ich wspólników, weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, do którego sporządzona zostanie odpowiednia deklaracja wekslowa, celem zabezpieczenia ewentualnej realizacji Projektu.

§ 8
REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH CROWDFUNDINGU PRZYCHODOWEGO

 1. Środki otrzymywane od Inwestorów wypłacane są przez Operatora, Operatora płatności lub inny podmiot upoważniony przez Operatora do dokonywania takich rozliczeń na rzecz Pomysłodawcy (lub podmiotu, w imieniu którego działa) jednorazowo lub w transzach, zgodnie z informacją zawartą w Umowie inwestycyjnej, na Rachunek bankowy wskazany przez Pomysłodawcę. W przypadku, jeżeli środki otrzymane od Inwestorów wypłacane są w transzach, każdorazowe jej przekazanie uzależnione jest od postępów w realizacji Projektu. W przypadku, jeżeli realizacja Projektu opóźnia się wobec pierwotnych założeń, Operator uprawniony jest do wstrzymania przekazywania środków na rzecz Pomysłodawcy lub podmiotu, w imieniu którego Pomysłodawca działa.
 2. Pomysłodawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Operatora, a także innych podmiotów wskazanych przez Operatora, o postępach w realizacji Projektu, a także o okolicznościach mających wpływ na ewentualne opóźnienia lub problemy w jego realizacji. Co najmniej raz w miesiącu Pomysłodawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przekazania Operatorowi (lub podmiotowi przez niego wskazanemu) sprawozdania opisującego postęp w realizacji Projektu oraz ewentualne opóźnienia i ich przyczynę. Sprawozdania, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane przez Operatora Inwestorom.  
 3. Wszelkie rozliczenia finansowe w ramach Projektu (w tym przekazywanie przez Pomysłodawcę jakichkolwiek należności z tytułu nabycia towarów lub usług) winny być wykonywane za pośrednictwem Rachunku bankowego. Pomysłodawca zobowiązany jest do udzielenia Operatorowi (lub podmiotowi przez niego wskazanemu) pełnomocnictwa lub dostępu do wzmiankowanego Rachunku bankowego w taki sposób, aby Operator na bieżąco mógł kontrolować wykorzystanie środków pieniężnych przekazywanych na realizację Projektu. Na żądanie Operatora Pomysłodawca winien złożyć do odpowiedniej placówki bankowej, prowadzącej Rachunek bankowy, wniosek o przekazywanie, w okresach nie dłuższych niż miesięczne, wyciągów z Rachunku bankowego na adres e-mail wskazany przez Operatora.
 4. Operator, w trakcie realizacji Projektu, może delegować do współpracy z Pomysłodawcą wskazanego przez siebie eksperta, celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Projektem. Pomysłodawca może sam zwrócić się do Operatora o delegowanie wzmiankowanego eksperta. Koszty związane z usługami eksperta ponosi w całości Pomysłodawca. Sposób oraz okres wykonywania działań przez eksperta określa Operator, po przeprowadzeniu konsultacji z Pomysłodawcą, przy uwzględnieniu interesów Inwestorów oraz dobra Projektu.
 5. Pomysłodawca w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, winien udzielić ekspertowi, o którym mowa w ust. 4, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli oraz podjąć z ekspertem współpracę w innym, niezbędnym zakresie. W przypadku, w którym Projekt realizowany jest w całości lub w części przez podmiot trzeci na podstawie odrębnej umowy zawartej z Pomysłodawcą, Pomysłodawca winien umożliwić ekspertowi  bezpośredni kontakt z takim podmiotem trzecim oraz zobowiązać tenże podmiot do przekazywania ekspertowi wszelkich żądanych przez niego materiałów, informacji lub wyjaśnień dotyczących Projektu. Pomysłodawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości wykrytych przez eksperta oraz do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Projektem, w terminie ustalonym pomiędzy Operatorem a Pomysłodawcą.
 6. Pomysłodawca, lub podmiot w imieniu którego działa, winien uiścić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii, wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu działań, podjętych przez niego w celu rozpoczęcia Kampanii, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Operatora. Operator upoważniony jest do dokonania potrącenia należnego mu wynagrodzenia o którym mowa w niniejszym ustępie ze środków, przekazywanych na realizację Projektu przez Inwestorów, co nie wyłącza konieczności dokonania przez Pomysłodawcę zwrotu całości środków przekazanych przez Inwestorów w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
 7. Po upływie okresu, w jakim realizowany miał być Projekt (tj. gdy produkt, którego dotyczył Projekt, został wykonany) oraz w terminach, w których przychód z realizacji Projektu miał zostać rozliczony i przekazany Inwestorom zgodnie z brzmieniem Umowy inwestycyjnej, Pomysłodawca winien dokonać jego rozliczenia, co do zasady w następujący sposób (chyba, że Umowa inwestycyjna stanowi inaczej):
  1) w pierwszej kolejności środki uzyskane w ramach realizacji Projektu przekazywane są Inwestorom, do wysokości dokonanych przez nich wpłat oraz Pomysłodawcy, do wysokości środków wykorzystanych na realizację Projektu przed rozpoczęciem Kampanii. Środki pomiędzy Inwestorami a Pomysłodawcą rozdzielane są proporcjonalnie do wysokości łącznych wpłat dokonanych przez Inwestorów oraz środków wykorzystanych na realizację Projektu przez rozpoczęciem Kampanii,
  2) po dokonaniu rozliczenia zgodnie z pkt 1, pozostały przychód uzyskany w ramach realizacji Projektu przekazywany jest do podziału pomiędzy Inwestorów a Pomysłodawcę (ewentualnie inne podmioty wskazane w Umowie inwestycyjnej), zgodnie z treścią Umowy inwestycyjnej, przy czym 10% kwoty przypadającej na Pomysłodawcę przekazywane jest Operatowi jako wynagrodzenie z tytułu wykonanych przez niego działań,
  3) podział pomiędzy Inwestorami następuje proporcjonalnie do wielkości dofinansowania przekazanego przez poszczególnych z nich, zaokrąglony w dół do pełnego złotego.
  Rozliczenie projektu przez Pomysłodawcę wobec Inwestora może stanowić łącznie kwotę niższą, równą lub wyższą od zainwestowanych przez Inwestora środków w ramach Kampanii.
 8. Przychody z Projektu realizowanego w ramach Crowdfundingu przychodowego rozliczane są na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie inwestycyjnej przez okres co najmniej dwóch lat od daty zakończenia realizacji prac objętych Projektem (tj. od daty przekazania oferty nabycia produktu wykonanego w ramach Projektu na rzecz pierwszego nabywcy). Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Projekt będzie rozliczany przez czas, w którym w związku z jego wykonaniem będą generowane przychody, nie dłużej jednak niż do 10 dnia miesiąca następującego po trzech kolejnych miesiącach, w których łączny przychód netto z realizacji Projektu nie przekroczył 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) netto. 
 9. W przypadku, jeżeli w terminach wskazanych przez Pomysłodawcę we wniosku o utworzenie Kampanii oraz ustalonych ewentualnie w trakcie jej realizacji nie zostaną wykonane prace, od których uzależnione jest powodzenie Projektu, lub prace będą wykonywane w sposób nienależyty, Operator wezwie Pomysłodawcę do wykonania takich prac lub zaniechania naruszeń, wyznaczając w tym celu 60 – dniowy termin:.
 10. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 9, odpowiednie prace wskazane w wezwaniu nie zostaną wykonane, lub nie zaniechano naruszeń opisanych w wezwaniu, Pomysłodawca (lub osoby, w imieniu których Pomysłodawca działał) zobowiązany jest, celem ochrony istotnych interesów Inwestorów oraz ograniczenia ich ewentualnych strat, na żądanie Operatora i według jego wyboru, do: 
  1) przeniesienia na Operatora autorskich praw majątkowych, ewentualnie innych praw własności intelektualnej (lub doprowadzenia do przeniesienia takich praw na rzecz Operatora przez osoby, którym one przysługują) do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Projektu, w szczególności do oprogramowania, dokumentacji, notatek oraz know how, wraz z nośnikami oraz ewentualnymi ruchomościami, wykorzystywanymi do realizacji Projektu, na polach eksploatacji wskazanych przez Operatora, za cenę nie wyższą niż 10, 00 zł (słownie: dziesięć złotych),
  2) przeniesienia na Operatora (lub doprowadzenia do przeniesienia na rzecz Operatora przez odpowiedni podmiot), oprócz praw wskazanych w pkt 1, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli było ono wykorzystywane wyłącznie lub głównie do realizacji Projektu, za cenę nie wyższą niż 10, 00 zł (słownie: dziesięć złotych),
  3) doprowadzenia do sprzedaży Operatorowi wszystkich udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki lub przeniesienia innych praw związanych z uczestnictwem w odpowiedniej spółce, która prowadziła działalność co do zasady wyłącznie w celu realizacji Projektu, za cenę nie wyższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Operator dokona odrębnych ustaleń z Inwestorami, co do dalszych działań, jakie winny być podjęte w celu ochrony ich interesów. W szczególności Operator może dokonać zbycia praw oraz rzeczy przeniesionych na niego zgodnie z ust. 10 i dokonać odpowiedniego rozliczenia kosztów przez niego poniesionych oraz wpłat dokonanych przez Inwestorów, lub też podjąć próbę dokończenia Projektu, w miejsce Pomysłodawcy.
 12. W okresie realizacji Projektu oraz jego rozliczania, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Pomysłodawca (lub podmiot, w imieniu którego działa) zobowiązuje się bez zgody Operatora: 
  1) nie przenosić na jakikolwiek podmiot trzeci autorskich praw majątkowych (ewentualnie innych praw własności intelektualnej) do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Projektu, w szczególności do oprogramowania, dokumentacji, notatek oraz know how, wraz z nośnikami oraz ewentualnymi ruchomościami, wykorzystywanymi do realizacji Projektu,
  2) nie przenosić na jakikolwiek podmiot trzeci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli było ono wykorzystywane w szczególności do realizacji Projektu,
  3) nie dokonywać zbycia udziałów (akcji) w kapitale zakładowym prowadzonej spółki lub przeniesienia innych praw związanych z uczestnictwem w odpowiedniej spółce, która prowadziła działalność w celu realizacji Projektu.
 13. Pomysłodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowach z podmiotami trzecimi, które w całości lub w części będą realizowały Projekt, zapisów analogicznych do zamieszczonych w ust. 12, a także wszelkich innych zapisów, które będą konieczne do wywiązania się przez Pomysłodawcę z zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 9
UMOWA INWESTYCYJNA

 1. Poprzez utworzenie profilu Kampanii w Serwisie przez Operatora na wniosek Pomysłodawcy, Pomysłodawca składa wobec innych Użytkowników Serwisu ofertę zawarcia Umowy inwestycyjnej, której treść zamieszczana jest również na wzmiankowanym profilu. Oferta ważna jest w okresie trwania Kampanii.
 2. Zawarcie Umowy inwestycyjnej następuje poprzez przyjęcie oferty jej zawarcia. Inwestor przyjmuje ofertę poprzez przekazanie Pomysłodawcy kwoty zgodnie z § 5 ust. 3, § 6 ust. 5 lub § 7 ust. 5 powyżej oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Umowy inwestycyjnej i jej akceptacji. O kolejności akceptacji oferty przez poszczególnych Inwestorów decyduje pierwszeństwo dokonanych wpłaty, przy czym za dzień wpłaty uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym przez Pomysłodawcę lub zaksięgowaniu wpłaty przez Operatora lub Operatora płatności.
 3. O zawarciu Umowy inwestycyjnej, przekazanej kwocie, ilości udziału w przychodach lub udziałów, jakie mają zostać nabyte w zamian za dokonanie wsparcia lub też informacji o Nagrodzie, Inwestor zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail przekazanej na adres zamieszczony na Koncie Inwestora.
 4. Przed zawarciem Umowy inwestycyjnej i przekazaniem środków Pomysłodawcy Inwestor zobowiązany jest do przekazania Operatorowi następujących danych, w szczególności poprzez uzupełnienie danych Inwestora na jego Koncie (o ile nie zostały zamieszczone na Koncie na wcześniejszym etapie korzystania z Serwisu):
  1) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu), adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania), numer PESEL (o ile został nadany), numer dowodu osobistego, ewentualnie numer paszportu;
  2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu), adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania), numer NIP, numer REGON,
  3) danych dotyczących osób fizycznych, w imieniu których działa Inwestor (o ile dotyczy), w zakresie wskazanym powyżej, lub danych dotyczących osób prawnych, w imieniu których działa Inwestor (o ile dotyczy), w szczególności adresu, numeru NIP oraz numeru KRS
  4) numeru rachunku bankowego, który będzie wykorzystywany do dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami.
  5) numeru rachunku bankowego, służącego do rozliczeń z Pomysłodawcą (lub podmiotem, w imieniu którego działa), w przypadku Crowdfundingu przychodowego,
 5. Operator nie jest co do zasady stroną Umowy inwestycyjnej. Zobowiązania z niej wynikające wiążą wyłącznie Pomysłodawcę, Inwestora lub osoby, w których imieniu Użytkownicy ci działają. Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania stron Umowy inwestycyjnej. Umowa inwestycyjna może regulować w sposób odmienny udział Operatora w Umowie inwestycyjnej.  
 6.  Pomysłodawca zobowiązuje się do rzetelnego wywiązania się z Umowy inwestycyjnej, zgodnie z jej treścią, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku zakończenia z sukcesem Kampanii prowadzonej w ramach Crowdfundingu przychodowego, Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przekazania Inwestorowi odpowiedniego udziału w wypracowanym w ramach realizacji Projektu przychodzie, zgodnie z brzmieniem Umowy inwestycyjnej.
 8. W przypadku zakończenia z sukcesem Kampanii prowadzonej w ramach Crowdfundingu udziałowego Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do:
  1) przekazania udziałów w Spółce Inwestorowi przez niego lub przez osoby, w imieniu których działa, zgodnie z treścią Umowy inwestycyjnej, przy zachowaniu wszelkich wymagań stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  2) stawienia się w odpowiednim miejscu i czasie przez osoby, w imieniu których działa Pomysłodawca, w celu zawarcia umowy, na podstawie której mają zostać przekazane udziały na rzecz Inwestora,
  3) złożenia odpowiednich oświadczeń wiedzy oraz woli, w tym również przez wspólników Spółki lub inne osoby w imieniu których działa,
  4) podjęcia wszelkich innych działań, jakie są lub okażą się niezbędne do przeniesienia udziałów w Spółce na Inwestora, w tym uzyskania zgód oraz zezwoleń o charakterze korporacyjnym, które okażą się niezbędne do wykonania Umowy inwestycyjnej.
  5) W przypadku zakończenia Kampanii prowadzonej w ramach Crowdfundingu tradycyjnego z sukcesem Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przekazania Inwestorowi Nagrody, w terminie uprzednio wskazanym na profilu Kampanii oraz zgodnie z brzmieniem Umowy inwestycyjnej.
  6) Inwestor zobowiązuje się rzetelnego wywiązania się z Umowy inwestycyjnej, zgodnie z jej treścią, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
  7) W przypadku zakończenia Kampanii prowadzonej w ramach Crowdfundingu udziałowego z sukcesem Inwestor zobowiązuje się w szczególności do:
  8) złożenia wszelkich oświadczeń, jakie okażą się niezbędne do nabycia udziałów w Spółce, w tym udzielenia odpowiednich pełnomocnictw o treści i formie ustalonej uprzednio w treści Umowy inwestycyjnej,  
  9) stawienia się w odpowiednim miejscu i czasie w celu zawarcia umowy, na podstawie której mają zostać przekazane udziały w Spółce, 
  10) złożenia odpowiednich oświadczeń wiedzy oraz woli, w szczególności o objęciu udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 9. Umowa inwestycyjna może przewidywać konieczność uiszczenia przez Inwestora (lub podmiotu, w imieniu którego działa) lub Pomysłodawcę (lub podmiotu, w imieniu którego działa) kar umownych, w szczególności w przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z tych podmiotów nie dojdzie do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki, lub w którym Inwestor lub Pomysłodawca (lub podmioty, w imieniu których działają) będzie uchylał się od złożenia odpowiednich oświadczeń w przewidzianych terminach. W sytuacji takiej Inwestor lub Pomysłodawca zobligowany będzie do uiszczenia naliczonych kar umownych, Pomysłodawca zaś lub Inwestor nie będą wysuwali jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Operatora. 
 10. Pomysłodawca bez zgody Operatora oraz większości Inwestorów nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy inwestycyjnej na jakikolwiek podmiot trzeci. Inwestor, finansujący Projekt w ramach Crowdfundingu przychodowego, ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy inwestycyjnej na podmiot trzeci, przy czym niezwłocznie po zawarciu odpowiedniej umowy ze wzmiankowanym podmiotem trzecim zobowiązany jest do poinformowania o jej treści Operatora oraz Pomysłodawcę.

§ 10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Operator udziela niniejszym Użytkownikom upoważnienia do korzystania z Serwisu, w zakresie wszystkich funkcjonalności, dostępnych poszczególnym Użytkownikom za pośrednictwem założonego przez nich Konta.   
 2. Operator jest właścicielem praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, know-how oraz innych praw do Serwisu, wszelkich komponentów wykorzystywanych przez Serwis i niezbędnych do jego działania, lub posiada odpowiednie upoważnienia (licencje) na ich wykorzystanie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że na podstawie Umowy Użytkownik nie zyskuje praw i licencji odnoszących się do Serwisu innych niż wskazane w ust. 1.
 3. Udzielone Użytkownikowi upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do:
  1) modyfikowania Serwisu w jakimkolwiek zakresie i w jakimkolwiek celu,
  2) usuwania lub modyfikowania znaków towarowych Operatora, ani żadnych innych,
  3) kopiowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie, a także ich dalszego przesyłania jakimkolwiek osobom lub podmiotom trzecim.
 4. Prawo do korzystania z Serwisu internetowego wygasa z chwilą rozwiązania/ wypowiedzenia/ wygaśnięcia/ odstąpienia od Umowy. 
 5. Użytkownik nie ma prawa do udzielania dalszych upoważnień, najmu, dzierżawy, ani ustanawiania jakichkolwiek praw rzeczowych odnoszących się do Serwisu internetowego, nie ma również prawa do przekazywania upoważnienia do jego wykorzystania osobom trzecim.
 6. Poprzez założenie oraz aktywowanie Konta, Użytkownik udziela Operatorowi, w celu korzystania z Serwisu oraz zapewnienia poprawności jego działania niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, z prawem udzielania sublicencji na treści, materiały, znaki towarowe, handlowe, opisy Projektów, dokumentację związaną z Kampanią, komentarzy, wpisy, zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w zakresie niezbędnym do wykonania Kampanii, wykonania Umowy, Umowy inwestycyjnej oraz Projektu.
 7. Licencja o której mowa w ust. 6 udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
  1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
  2) trwałe lub czasowe utrwalania i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając to sporządzenia ich kopii oraz dowolne korzystanie z tychże kopii,
  3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
  4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Systemie,
  5) rozpowszechnianie w sieci Internet lub w sieciach zamkniętych,
  6) zwielokrotniania w dowolnej liczbie, dowolną techniką i w dowolnej formie. 
 8. Licencja, o której mowa w ust. 6 wygasa wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika korzystania z Serwisu.

§ 11
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga:
  1) aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół https,
  2) posiadania czynnego adresu e-mail, z którego Użytkownik może bez przeszkód korzystać,
  3) zainstalowania przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Safari, w wersji jak najbardziej aktualnej,
  4) włączenia obsługi cookies. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania w trakcie zakładania Konta wyłącznie prawdziwych informacji i nieprzekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta jakimkolwiek osobom trzecim.  
 3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymagań, opisanych w ust. 1 i 2 powyżej Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do:
  1) korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz naruszania praw osób trzecich,
  2) zamieszczania w Serwisie, przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane, jako przestępstwo bądź, jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkich treści, których zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym bądź religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych,
  3) przesyłania informacji handlowej lub spamu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4) ingerowania w działalność lub funkcjonowanie Serwisu, bezprawnego naruszania struktury baz danych i systemów teleinformatycznych Serwisu, m.in. poprzez przesyłanie wirusów,
  5) wykorzystywania przez Użytkowników udostępnionych im danych identyfikujących innych Użytkowników w celach innych niż związane z przeprowadzeniem Kampanii, w związku, z którą dane te zostały przekazane.

§ 12
DANE OSOBOWE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, aktami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, prowadzeniem Kampanii, realizacją Umowy oraz Umowy inwestycyjnej oraz wykonaniem Projektu.
 3. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak do założenia Konta oraz korzystania z Serwisu. 
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania.
 5. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy wskazanej w ust. 1 oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Operator może być zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo, w szczególności na żądanie odpowiednich organów państwowych. 
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, odstąpienia od niej, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora tylko i wyłącznie w zakresie określonym przez przepisy prawa.
 8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli krótkie informacje, które zapisywane są na dysku użytkowanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego i które mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, w tym logowania. Cookies mogą być nadto wykorzystywane do dopasowania treści Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz tworzenia statystyk wykorzystania jego funkcjonalności. 
 9. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być niemożliwe.

§ 13
PŁATNOŚCI

 1. Za rejestrację oraz utworzenie Konta Operator nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia. Operator pobiera wynagrodzenie wyłącznie za usługi opisane w niniejszym Regulaminie lub w Cenniku zamieszczonym bezpośrednio na stronie internetowej www.CrowdDragons.com.
 2. W każdym przypadku, gdy Użytkownik w celu korzystania z funkcjonalności Systemu zobowiązany będzie do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora lub innego podmiotu, Operator przekaże Użytkownikowi informację o cenie (jednostkowej i łącznej) wraz z podatkami, informację o głównych cechach usługi, za które uiszczana jest dana należność, sposobie i terminie zapłaty oraz sposobie uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu, za które pobierana jest opłata. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą wyświetlane bezpośrednio w Systemie lub przekazywane w inny sposób, w tym za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 3. Sposobem dostawy funkcjonalności Serwisu lub usług, za które Użytkownik uiścił opłatę, jest ich udostępnienie bezpośrednio w Serwisie, za pośrednictwem Konta.
 4. Wpłaty dokonywane przez Inwestora na sfinansowanie Projektu w ramach prowadzonej Kampanii mogą być przekazywane Operatorowi (lub podmiotowi przez Operatora wskazanemu) za pośrednictwem Operatora płatności lub w przypadku Crowdfundingu udziałowego oraz tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Pomysłodawcę za pośrednictwem Operatora płatności. Inwestor może zwrócić się do Operatora z wnioskiem o przekazanie wpłaty na sfinansowanie Projektu w ramach Crowdfundingu przychodowego z pominięciem Operatora płatności. W sytuacji takiej Operator może wyrazić zgodę na dokonanie przez Inwestora wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Operatora.  
 5. Płatności dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności dokonywane są w sposób oraz na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, udostępnionym bezpośrednio przez wzmiankowanego Operatora płatności. Za dokonywanie płatności za pośrednictwem Operator płatności, operator ten może pobierać dodatkowe opłaty, w każdym jednak przypadku Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.  
 6. Szczegółowa instrukcja dotycząca dokonania wpłat przez Inwestora będzie przekazywana Użytkownikom w formie komunikatów wyświetlanych w Systemie lub na platformie udostępnianej przez Operatora płatności, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały. Użytkownik winien postępować zgodnie z przekazywanym mu na bieżąco instrukcjami.
 7. Operator płatności przekazuje otrzymane od Inwestorów środki w ramach Crowdfundingu udziałowego oraz Crowdfundingu tradycyjnego na rzecz Pomysłodawcy niezwłocznie po zakończeniu Kampanii z sukcesem.  
 8. W przypadku zakończenia Kampanii prowadzonej w ramach Crowdfundingu udziałowego, Crowdfundingu tradycyjnego lub Crowdfundingu przychodowego z sukcesem i uzyskania przez Pomysłodawcę finansowania Projektu, Pomysłodawca zobowiązany jest do przekazania na rzecz Operatora wynagrodzenia w wysokości 8% uzyskanej od Inwestorów kwoty finansowania, powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
 9. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu trwania Kampanii, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Pomysłodawcę faktury VAT wystawionej przez Operatora.
 10. Po upływie okresu, w jakim Projekt w ramach Crowdfundingu przychodowego miał być realizowany (tj. gdy produkt, którego dotyczył Projekt, został wykonany) oraz w terminach, w których przychód z realizacji takiego Projektu miał zostać rozliczony i przekazany Inwestorom zgodnie z brzmieniem Umowy inwestycyjnej, Pomysłodawca winien dokonać jego rozliczenia, co do zasady w następujący sposób (chyba, że Umowa inwestycyjna stanowi inaczej):
  1) w pierwszej kolejności środki uzyskane w ramach realizacji Projektu przekazywane są Inwestorom, do wysokości dokonanych przez nich wpłat oraz Pomysłodawcy, do wysokości środków wykorzystanych na realizację Projektu przed rozpoczęciem Kampanii. Środki pomiędzy Inwestorami a Pomysłodawcą rozdzielane są proporcjonalnie do wysokości łącznych wpłat dokonanych przez Inwestorów oraz środków wykorzystanych na realizację Projektu przez rozpoczęciem Kampanii,
  2) po dokonaniu rozliczenia zgodnie z pkt 1, pozostały  przychód uzyskany w ramach realizacji Projektu przekazywany jest do podziału pomiędzy Inwestorów a Pomysłodawcę (ewentualnie inne podmioty wskazane w Umowie inwestycyjnej), zgodnie z treścią Umowy inwestycyjnej, przy czym 10% kwoty przypadającej na Pomysłodawcę przekazywane jest Operatowi jako wynagrodzenie z tytułu wykonanych przez niego działań,
  3) podział pomiędzy Inwestorami następuje proporcjonalnie do wielkości dofinansowania przekazanego przez poszczególnych z nich, zaokrąglony w dół do pełnego złotego.
 11. Pomysłodawca (lub podmiot, w imieniu którego działa) zobowiązuje się przekazywać wynagrodzenie o którym mowa w ust. 10 Operatorowi (lub doprowadzić do jego przekazania przez podmiot trzeci), w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Operatora, wystawionej w terminach rozliczenia Projektu. Wynagrodzenie to winno być powiększone o podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej. 

§ 14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług opisanych w Umowie.  
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane przez Użytkownika będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Operator będzie uprawniony do usunięcia takich treści z Serwisu, a w przypadku, gdy treści takie (lub podobne) będą ponownie zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, Operator może ograniczyć lub zablokować dostęp do Serwisu takiemu Użytkownikowi, niezależnie od uiszczonych przez niego płatności. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Serwisu może nastąpić również wówczas, gdy do korzystania z Serwisu Użytkownik będzie wykorzystywał oprogramowanie, wykonujące w jego zastępstwie określone czynności (tzw. boty), a także wówczas gdy będzie podejmował próby wprowadzania do Systemu wirusów, trojanów lub podobnie działającego oprogramowania.    
 3. Operator nie odpowiada również za:
  1) treść oraz sposób realizacji Umowy inwestycyjnej,
  2) sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich;
  3) treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu na Koncie i szkody wynikłe z tego tytułu;
  4) prezentowane przez Pomysłodawcę informacje, opinie, plany, dane finansowe pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym, matematycznej poprawności, spójności i zasadności oraz kompletności;
  5) nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu;
  6) szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich;
  7) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;
  8) utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Operator oświadcza, że Serwis winien umożliwiać Użytkownikom otrzymanie usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom usługi zostanie uznany przez Użytkownika za niezadowalający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, na adres: ul. Górskiego 6/24, 00-033 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dragons@crowddragons.com
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 6. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, w terminie 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia do Operatora. 
 7. W sytuacji, gdy reklamacja będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Operator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Operator nie udziela gwarancji na korzystanie z Serwisu. 

§ 15
OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM

 1. Ostrzeżenie przed ryzykiem wyjaśnia skutki inwestowania w Projekty oraz Spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.
 2. Każdy potencjalny Inwestor powinien dokonać samodzielnie weryfikacji założeń danego Projektu oraz statusu prawnego i finansowego Spółki, w którą zamierza zainwestować, np. poprzez zasięgnięcie szerszej opinii na dostępnych forach online.
 3. Potencjalny Inwestor przed inwestycją powinien wziąć pod uwagę, m.in., że:
  1) Spółka lub podmiot realizujący Projekt mogą znajdować  się we wstępnej fazie rozwoju, a plany i zamierzenia przedstawione w opisie Projektu mogą być zbyt ambitne, nierealistyczne lub niemożliwe do wykonania;
  2) zapewnienia odnoszące się do rozwoju Spółki lub Projektu, planów na przyszłość bazują na obecnych intencjach Spółki, Pomysłodawcy lub podmiotów, w imieniu których on działa, formułowanych na dzień publikacji Projektu w Serwisie. Efekty rzeczywistych działań  w przyszłości mogą różnić się od składanych zapewnień, dlatego też opieranie się przez Inwestora jedynie na dokonanych przez Pomysłodawców zapewnieniach jest obarczone wysokim ryzykiem;
  3) Projekt oraz wszelkie informacje zawarte na jego temat w opisie Projektu bądź Kampanii wraz z dokumentami im towarzyszącymi zostały przygotowane i opracowane  przez Pomysłodawcę, 
  4) wszelkie informacje, opinie, dokumenty znajdujące się w opisie Projektu bądź Kampanii są poufne i zostały udostępnione jedynie Użytkownikom mającym pełny dostęp do Serwisu, którzy jednocześnie zgadzają się na zachowanie ich w poufności. Żadne z ww. informacji, opinii czy też dokumentów nie mogą być kopiowane, publikowane, ujawniane, reprodukowane czy dystrybuowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Pomysłodawcy, jak również nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż dokonanie inwestycji w Projekt.
 4. Użytkownicy Serwisu dokonują samodzielnej i niezależnej decyzji, co do oceny informacji przedstawionych w ramach opisu Projektu i dokumentów.
 5. Pomysłodawca ponosi odpowiedzialność za treść informacji zawartych w opisie Projektu, bądź innych udostępnionych w trakcie Kampanii dokumentach. Pomysłodawca potwierdza, że wykazał należytą staranność, by zagwarantować, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że żadne inne działania lub zaniechania nie mają wpływu na ważność i poprawność zaprezentowanych w Serwisie informacji.

§ 16
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Jeżeli nie określono inaczej, Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, przekazując Operatorowi odpowiednie oświadczenie, które może być wysłane na adres: ul. Górskiego 6/24 , 00-033 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dragons@CrowdDragons.com.
 3. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 11 ust. 4, § 14 ust. 2, w przypadku przekazania nieprawdziwych danych, które wykorzystane zostały do założenia Konta, a także w przypadku likwidacji Konta. Z wyłączeniem zdania poprzedniego, Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Operatora następuje poprzez przekazanie Użytkownikowi odpowiedniego oświadczenia na podany przez niego adres e-mail. 
 4. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 5. Po upływie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może być wysłane na adres: ul. Górskiego 6/24, 00-033 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dragons@CrowdDragons.com
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy  wystarczającym jest przekazanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 4.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zwracają sobie wzajemnie to, co dotychczas świadczyły. 
 9. Wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie od niej skutkuje likwidacją Konta oraz utratą przez Użytkownika dostępu do Serwisu. 

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może powoływać się w sporze z Operatorem na zapisy niniejszego Regulaminu, jak również na wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Spory pomiędzy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą przez Strony w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pod orzecznictwo sądu właściwego według przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zawsze właściwym dla rozstrzygnięcia będzie sąd mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą informowani przez Operatora poprzez przekazanie komunikatu przekazanego za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika, a także poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Nowa wersja Regulaminu będzie wiążąca dla Stron, o ile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres: ul.Górskiego 6/24, 00-033 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dragons@CrowdDragons.com

Get the latest news

Information clause

Crowd Dragons Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at 28/10 Wilcza Street, POLAND, as the personal data administrator, inform you that:

 • providing data is voluntary but necessary for business cooperation and for obtaining marketing information
 • you have the right to access your personal data and correct, delete, limit processing them, the right to transfer data, the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing;
 • provided data will be processed pursuant to article 6 (1) (a) and in accordance with the General Data Protection Regulation
 • personal data will be kept for the period necessary to complete business cooperation
 • you have the right to submit a complaint when you are of the opinion that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.
The portal uses cookies. Information on the purpose of using cookies and how to change cookie settings in your browser is available in the Privacy Policy. Failure to change the settings on settings blocking the saving of cookies is tantamount to agreeing to save them.